Ko Chow Association Malaysia
馬來西亞高州总会第六十一届 (2010 - 2011) 董事合照

DSC_0096

** 按图放大

 

董事会名表
总会长 - 拿督胡朝栋局绅 DSSA, KMN, JP
副总会长 - 邓裕铧 PMC, ANS
副总会长 - 李施妙 AMP, PJK
正总务 - 陈覃来 PIS, PJK
副总务 - 梁国伟硕士 AMS
正财政 - 梁日明 AMS
副财政 - 拿督李章 DIMP
正交际 - 莫天来 SMP, AMP, PJK
副交际 - 黄信友
正调查 - 拿督黄达柱 DIMP
副调查 - 黎启明
常务董事
拿督温锦昌局绅 DIMP, AMN, DNS, ANS, PMC, PJK, JP
拿督黎德坤 DIMP
黄国梁 PJK
邱振西 PKC, PJK
任福成 PJK
沈坚 ASA, PJK

团体董事
 • 霹雳州
  1. 美罗高州会馆-李海
  2. 金宝高州会馆-叶大燊
  3. 务边高州会馆-刘绍和
  4. 霹雳高州会馆-林贵昌
  5. 于鲁安南高州会馆-拿督李章 DIMP

 • 雪隆州
  1. 双溪威高州会馆-冯天来 PJK
  2. 适耕庄高州会馆-沈坚 ASA, PJK
  3. 万挠高州会馆-陈为德 PJK
  4. 新古毛高州会馆-拿督黎德坤 DIMP
  5. 双溪毛糯高州会馆-黄信友
  6. 安邦再也高州会馆-梁国伟硕士 AMS
 • 彭亨州
  1. 关丹高州会馆-拿督斯里谢征佑 SSAP,DIMP
  2. 文冬高州会馆-邱振西 PKC, PJK
  3. 劳勿高州会馆-李施妙 AMP, PJK
  4. 淡属高州会馆-拿督黄达柱 DIMP • 森美兰州
  1. 森美兰高州会馆-邓裕铧 PMC, ANS
  2. 马口高州会馆-拿督温锦昌局绅 DIMP, AMN, DNS, ANS, PMC, PJK, JP
  3. 淡边桂高瀧联谊会-李庆华
 • 柔佛州
  1. 柔佛州高州公会-任福成 PJK
  2. 彼咯高州同乡会-谭瑞荣
  3. 冉罗宏高州会馆-陈覃来 PIS, PJK
个人董事
 • 霹雳州
  1. 冼桃金
  2. 邓绍南 PJK
  3. 杨献超
  4. 吴宗华
  5. 吴宗信
  6. 陈为发
 • 雪隆州
  1. 拿督胡朝栋局绅 DSSA, KMN, JP
  2. 梁日明 AMS
  3. 莫天来 SMP, AMP, PJK
  4. 黎启明
  5. 拿督陆伟局绅 DSSA, JP
  6. 陆日有 PJK
  7. 黄华生 AMP, ASA, PJK
  8. 陈冠伸 PJK
  9. 张庆裕
  10. 甯太保 PJK
  11. 叶琰明 ASA, AMN
  12. 叶孟明
  13. 黄达清 PJK
  14. 胡国洲
 • 彭亨州
  1. 熊陆民 SAP, AMP, PJK
  2. 拿督陈奕更 DIMP, SAP, AMP, PJK
  3. 谭隆生 PJK
  4. 黄国梁 PJK
  5. 练有華
  6. 刘桂水
  7. 莫关来 SMP, AMP, PJK
 • 森美兰州
  1. 吕炳生 PJK • 柔佛州
  1. 陈坤荣

会务工作小组
贷学金与助学金小组
主任 - 李施妙
副主任 - 陈覃来
秘书 - 吕炳生
委员 - 梁国伟,叶琰明,梁日明
会员籍与宣传小组
主任 - 陈覃来
副主任 - 邓裕铧
秘书 - 梁国伟
委员 - 李施妙,黄信友,刘向华
重建与信息技术 (IT) 小组
主任 - 拿督胡朝栋局绅
副主任 - 黄达柱
秘书 - 李施妙
委员 - 梁日明,任福成,拿督李章,拿督黎德坤,刘向华, 邓裕华
投资小组
主任 - 邓裕铧
副主任 - 李施妙
委员 - 黄达柱,梁日明,拿督黎德坤,拿督陆伟
 
gototop
Playing With My Pussy And Squirting Womans Upskirt Pictures Upskirt Movie Ticklish Feet And Toes More Super Hot Teen Fingers For Me Facial In Slow Motion Gorgeous Fellatio From Blonde